#POHYBSPAJA

Predstavenie projektu "Pohyb spaja"
organizovaného Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovenku pre vytvorenie zmiešanej slovensko ukrajinskej komunity teenagerov žijúcich v Bratislave a následne aj v iných slovenských miestách
 • 1.07.2023

  10:00
 • 30.09.2023

  12:00
Na Slovensku sa momentálne nacházda asi 30.000 detí z Ukrajiny a značné množstvo z nich je v citlivom teenagerskom veku. Pre ruskú agresiu museli opustiť svoje domovy, pretrhali sa im sociálne väzby a nútene ukončili svoje mimoškolské aktivity, ktorým sa venovali doma. Mnoho z nich nenavštevuje školy na Slovensku a trpia sociálnou izolovanosťou, nudou a pocitom zbytočnosti, čo má negatívne následky nielen na nich samích ale aj ich okolie a celú spoločnosť. Hlavným zameraním našej asociácie MALnS je pomôcť slovenskému zdravotníctvu, kde popri adaptácií zahraničných zdravotníkov do systému nezabúdame ani na iné aspekty tejto problematiky. Z nášho pohľadu je teda predkladaný projekt plne v súlade s našimi cieľmi podpory zdravia (fyzické aj psychické).
 • Pre koho je náš projekt určený
  Projekt je určený pre slovenských aj ukrajinských teenagerov vo veku od 12 do 18 rokov s cieľom jednak ich motivovať k pohybu ako aj pomôcť im vo vytváraní vzájomných priateľských vzťahov a budovaniu miestnej komunity. V rámci projektu sa v spolupráci s partnerom Activity Point chceme zamerať na niekoľko hlavných smerov.

  Prvým z nich je beh, kde aktívnu účasť na projekte prisľúbil aj úspešný ukrajinský maratónec Yevhen Burak, ktorý bude deti pripravovať na zvládnutie Minimaratónu v Košiciach ( resp. iného podobného podujatia) kam by sme chceli poslať 10 najaktívnejších účastníkov projektu s tým , že by sme im zabezpečili a zaplatili takúto možnosť.

  Ďalšou aktivitou je Work out v spolupráci s Activity Point, kde bude pre účastíkov zabezpečený tréner, ktorý im pomôže so správnym cvičením. Plánujeme tiež plánované turistické aktivity v okolí typu Walk and talk (kráčaj a rozprávaj).

  K nášmu projektu chceme následne pridávať aj ďalšie pohybové aktivity (skateboard, cyklistika a pod.) a vytvárať tak pre teenagerov v Bratislave atraktívny program s možnosťou vytvárania nových sociálnych väzieb pri súčastnom posilňovaní ich kondície a zdravia.
 • Ciele projektu
  Cieľom projektu je vytvorenie zmiešanej slovensko ukrajinskej komunity teenagerov žijúcich v Bratislave a okolí. Spoločným zankom tejto komunity bude zájem aktívny pohyb s tým, že v rámci projektu budú mať možnosť si vybrať to čo je im najbižšie a najviac im vyhovuje.

  Ťažiskové aktivity budú beh pod vedením skúsených ukrajinských maratóncov Yevhena Buraka a Alony Kurotovej a outdoor Work out pod vedením Vladimíra Buraša autora iniciatívy Activity Point.

  Turistické aktivity Kráčaj a rozprávaj majú okrem pobytu v prírode aj vedľajší cieľ vo forme lepšieho osvojenia slovenského jazyka resp. sa tieto podujatia dajú organizovať aj ako anglicko jazyčné, kde budú jej účastníci hovoriť a zlepšovať sa v tomto jazyku.

  Medzi ďalšie ciele patrí spoznávanie Bratislavy a jej okolia (napr. bežecké trasy, work out ohriská a pod.) tak aby sa mohli účastníci projektu venovať svojim aktivitám aj mimo organizovaných stretnutí.
 • Zapojenie dobrovoľníkov a komunity
  Do projektu budú zapojení ako ukrajinskí tak aj slovenskí dobrovoľníci. Ich úlohou bude viesť tréningy a stretnutia, vytvátať tréningové plány, zabezpečovať fungovanie projektu v online priestore a pod. Z dobrovľníkov by sme radi menovali ukrajinských maratóncov Yevhena Buraka a Aljony Kurotovej a Work out koordinátora Vladimíra Buraša, autora iniciatívy Activity Point. Na turistických akciách Kráčaj a rozprávaj sa budú zúčastňovať aj učitelia slovenského jazyka pre cudzincov.
 • Prínos projektu
  Prínosom projektu je socializácia a aktívne trávený voľný čas pre teenagerov v Bratislave a okolí. Hlavne mladí Ukrajinci nevedia aké možnosti v tejto oblasti majú a kde by ich mohli realizovať. Výhodou bude aj profesionálna organizácia s využitím digitálnych nástrojov ako online registrácia, spoločné skupinové kanály (telegram chat #Pohybspaja), sociálne siete ako aj športové aplikácie (Strava, TrainingPeaks) kde bude možné sledovať pokrok jednotlivých účastníkov.

  Ďalším benefitom je fakt, že organizátori projektu sú Slováci aj Ukrajinci takže sa odstráni jazyková bariéra pre účastníkov. Na druhej strane je prínosom projektu aj zamedzenie negatívnych javov ako sú alkohol , drogy a kriminalita spôsobené desocializáciou a nudou.
 • Projekt Pohyb spája má za cieľ vytvorenie novej slovensko ukrajinskej komunity teenagerov, ktorých spoločným záujmom bude pohyb a šport. Cieľom projektu je vytvoriť a ukázať možností aktívneho trávenia voľného času v Bratislave a okolí.

  Našou ambíciou je vytvoriť projekt, ktorý bude pokračovať dlhodobo aj po ukončení finančnej podpory. Obrazne povedané chceme dať teenagerom udicu a nie rybu. Okrem fyzického zdravia je nezanedbateľným prínosom aj socializácia ukrajinskej mládeže, čo bude mať pozitívny vplyv aj na ich psychiku.
 • Projekt bude profesionálne organizovaný slovensko-ukrajinským teamom dobrovoľníkov a je určený pre rovnakú národnostne zmiešanú cieľovú skupinu. Mnoho vecí bude dvojjazyčných aby bolo jasné komu je určený a bez problémov sa ho mohli všetci zúčastniť. Finančné prostriedky, ktoré sa nám podarí získaľ chceme venovať na ďalší rozvoj najaktívnejších účastníkov či už formou zabezpečenia ich účast na niektorom športovom podujatí (napr. Minimaratón Košice) alebo zabezpečením športového vybavenia, ktoré mnohým chýba. Bez finančnej podpory sa nám túto dôležitú motivačnú súčasť projektu nepodarí zrealizovať a celková atraktivita sa tak podstatne zníži.