2% DANE

Pozývame vás stať sa členom Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku!
V súčasnosti je členstvo v asociácii úplne bezplatné.
Vážení členovia nášho združenia, všetci, ktorí nás aktívne podporujú!
Naše združenie oficiálne prešlo procesom registrácie neziskovej organizácie na prijímanie 2 (3) % dani.

Ak nás chcete podporiť v našich aktivitách a pomôcť zahraničným lekárom na Slovensku, potom môžete prispieť jedným z uvedených nižšie spôsobov.

Daňovník na Slovensku (zamestnanec, SZČO alebo spoločnosť) môže poukázať až 3% zo zaplatených daní na charitu.
Fyzická osoba
Zamestnaný na Slovensku môže poukázať 2% daní zaplatených za minulé obdobie neziskovej organizácii do 30. apríla aktuálneho roka. Prihláška Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – stiahnite si aktuálny formulár sa predkladá miestnemu daňového úradu spolu s potvrdením o zaplatení daní, ktoré poskytuje zamestnávateľ.

Podrobnosti o našom združení, ktoré treba uviesť v žiadosti:
Názov: Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku
Právna forma: Združenie( zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Registračné číslo (IČO): 52376923
SZČO na Slovensku
SZČO na Slovensku, ktorý podáva daňové priznanie za uplynulé obdobie, môže priamo v daňovom priznaní v príslušnej časti uviesť informácie o poukázaní 2% zo zaplatenej daní jednej z neziskových organizácií. SZČO môže poukázať až 3% zaplatených daní, ak v predchádzajúcom zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín. V takom prípade musí k daňovému priznaniu priložiť príslušné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. SZČO môže poukázať 2% (3%) ním zaplatenej dane iba na jednej vybranej neziskovej organizácii.
Právnická osoba
Právnická osoba na Slovensku, ktorá podáva daňové priznanie za uplynulé obdobie, môže priamo v daňovom priznaní v príslušnej časti uviesť informáciu o poukázaní 1% zaplatených daní jednej z neziskových organizácií. Ak právnická osoba počas zdaňovacieho obdobia poukáže sumu najmenej 0, 05% svojho základu dane charitatívnej neziskovej organizácii, pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie môže poukázať až 2% zo zaplatených daní na charitatívne účely. Právnická osoba môže poukázať až 2% zo zaplatených daní viacerým organizáciám, pričom suma pre jednotlivú organizáciu musí byt najmenej 8 EUR.
Podpora bez ohľadu na výšku zaplatených daní
Ako fyzická osoba môžete dobrovoľne darovať ľubovoľnú sumu. To nevyžaduje žiadne špeciálne dokumenty, stačí uviesť v účele platby, že ide o dar.

IBAN: SK7283300000002102092005
Názov banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Adresa banky: Dunajská 1, 811 08 Bratislava
Ako právnická osoba môžete tiež darovať ľubovoľnú sumu. V takom prípade už budete musieť podpísať darovaciu zmluvu, ktorú vám môžeme na požiadanie poskytnúť.