INFORMÁCIE
PRE zdravotníka

Pozývame vás stať sa členom Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku!
V súčasnosti je členstvo v asociácii úplne bezplatné.

Sekcia “Informácie pre praktikujúceho lekára” bola vytvorená s cieľom pomôcť zahraničným kolegom, ktorí sa chcú zoznámiť so slovenským zdravotníckym systémom, spôsobmi liečenia, oficiálnymi zdrojmi na vykonávanie praxe na Slovensku. Tu budeme uverejňovať informácie (články, protokoly a inovácie) v slovenskom alebo anglickom jazyku s krátkym výťahom po rusky, ukrajinsky alebo po anglicky.

Všeobecné informácie o uznávaní lekárskych diplomov na Slovensku

Doplňujúce skúšky

Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolania lekár, zubný lekárVykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár

Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje v súlade s § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 30/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške. Predpisy upravujú postup uznanej vzdelávacej inštitúcie, žiadateľa a skúšobnej komisie pri vykonaní doplňujúcej skúšky.
Miesto konania
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – Lekárska fakulta, Limbová 12-14, Bratislava 833 03
Termín konania
28. 03. 2023 – 29. 03. 2023
Žiadosť a prílohy o vykonanie doplňujúcej skúšky
Uchádzač vyplní a pošle písomnú žiadosť (príloha „Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie lekár alebo zubný lekár“)
spolu naraz so všetkými dokladmi, ktoré sú súčasťou žiadosti na adresu: Dekanát LF SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava.

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky potrebné prílohy a nebude uhradená platba je považovaná ako neúplná, uchádzač nebude zaradený na vykonanie doplňujúcej skúšky v danom termíne.

K vyplnenej žiadosti musia byť priložené prílohy:
  1. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka SR,
  2. osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  3. doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky Lekár, zubný lekár suma 500 €
  4. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ktorú ste absolvovali najneskôr 30. 03. 2022.

Uzávierka prijímania žiadosti je 28. 02. 2023

Poplatok

Lekár, zubný lekár 500 €
uhradiť na účet SZU vedený v Štátnej pokladnici
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare ddmmrr (deň mesiac rok: vzor 150785 t.j. 15. júla,1985) POVINNÉ!
Okruhy otázok

Všeobecný lekár: Interná medicína, Chirurgia, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo
Zubný lekár: Interná medicína, Chirurgia, Terapeutické zubné lekárstvo, Konzervačné zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo, Parodontológia a orálna medicína, Ortopedické zubné lekárstvo, Zubná protetika, Čeľustná ortopédia, Maxilofaciálna chirurgia vrátane dentoalveolárnej chirurgie.
Informácie o priebehu skúšky a výberové prednášky budú zverejnené po uzávierke prihlášok
Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zdroj niektorých informácií: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU)