SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ MEDZINÁRODNÝ

VEDECKÝ A PRAKTICKÝ OKRÚHLY STÔL

Utečenci z Ukrajiny potrebujú

zdravotnú a psychologickú starostlivosť

7.júla 2022

Európa potrebuje sieť centier verejného zdravia a komplexnej rehabilitácie pre uľahčenie poskytovania zdravotných služieb pre utečencov a pre ich jednoduchšiu integráciu a Slovensko by sa mohlo stať ukážkovým modelovým pracoviskom. Zhodli sa na tom účastníci slovensko – ukrajinského okrúhleho stola, ktorý v Užhorode a v Bratislave zorganizovala Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku spolu s partnermi.
Vojna na Ukrajine spôsobila veľký pohyb obyvateľstva, ktorí utekajú pred rizikom, ale aj zo zničených oblastí. Ich život v krajinách EÚ je determinovaný lokálnou legislatívou, ktorá nerátala s tak veľkým počtom utečencov a so zdravotnými systémami, ktoré kapacitne ledva pokrývajú lokálny dopyt. Aj preto je potrebné zadefinovať fungovanie nie len lekárskej a zdravotnej starostlivosti, ale aj uplatnenie expertov z Ukrajiny v krajinách, kde si nájdu útočisko. Rokovalo sa aj o zriadení rodinných kliník pre mamy s deťmi z Ukrajiny, kde by sa ako na území konzulátu poskytovali služby ukrajinskými občanmi ukrajinským občanom, aby sa vyhlo byrokratickým úkonom spojeným s uznaním kvalifikácii lekára. Lekári by vedeli dochádzať z blízkeho Užhorodu do takého centra v Košiciach, príp. sa usadiť pri klinike a tak trochu uvoľniť nápor na slovenský systém zdravotníctva.
Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku preto zorganizovala dvojicu okrúhlych stolov, jeden na Ukrajine v Užhorode a druhý na Slovensku v Bratislave, kde sa snažili experti z oboch krajín hľadať riešenia situácie a najmä akútneho nedostatku diagnostických kapacít pre utečencov.
Účastníci sa zhodli, že riešením by mohlo byť vytvorenie európskej siete centier verejného zdravia a komplexnej rehabilitácie ako typických inovatívnych centier s high-tech a vysokopríjmovými pracoviskami pre samotných utečencov, ako aj pre obyvateľov krajín, ktoré Ukrajincom poskytujú prístrešie. V princípe by v nich poskytovali svoje služby lekári z Ukrajiny v súlade s lokálnou legislatívou. Aj keď by nemohli vykonávať celú šírku svojej praxe, vedeli by výrazne zjednodušiť proces prijatia pacienta do lokálnej zdravotnej schémy – napríklad prenosom dát z Ukrajinských databáz, či určením anamnézy. Centrá by mali navyše využívať najmodernejšie poznatky z telemedicíny a iné inovácie.
Druhou, výraznou funkciou by bolo poskytovanie psychologickej podpory, kde je aktuálne najviac pociťovaná bariéra. „Utečenci, najmä deti, majú množstvo traumatických zážitkov s ktorými sa nedokážu samé vysporiadať. Psychologická pomoc je však vďaka jazykovej bariére problematická, navyše na Slovensku máme aj nedostatok lekárov a hlavne pediatrov,“ upozorňuje zakladateľka Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku Aľlona Kurotová.
Aj tu však existujú príležitosti pre slovenské zdravotníctvo. V súčasnosti naša legislatíva neumožňuje jednoduché prijatie lekárov z tretích krajín, hoci máme nedostatok vlastných. „Lex Ukrajina niektoré komplikácie odstránil, no stále je to málo a nejde o systémové riešenia,“ pripomína Kurotová.
Problém je napríklad neuznanie vzdelania pediatrov, hoci v susednej Českej republike s tým nemajú žiaden problém. Aj samotný proces uznania vzdelania a realizácie štátnej skúšky je pre potenciálnych lekárov problematický z hľadiska financií aj času. „Pre mnohých je jednoduchšie odísť do inej krajiny, než bojovať s našou administratívou,“ hovorí Kurotová.
Účastníci okrúhleho stola sa zhodli, že je potrebné ako medzičlánok vybudovať sieť centier, kde bude Ukrajincom poskytnutá aspoň nejaká zdravotná a psychologická podpora napríklad na báze komerčného zdravotného poistenia, ktoré by hromadne poistil všetkých odídencov na našom území napríklad na rok. Do budúcna by sa tento produkt mohol byť využitý pre všetkých cudzincov, ktorí už roky trpia absenciou ponuky zdravotného poistenia blízkemu verejnému. Tieto centrá budú aj príležitosťou pre prehĺbenie spolupráce našich krajín, keďže ich potreba nevymizne hneď po skončení vojny, ale budú potrebné aj v nasledujúcich rokoch, kedy sa bude Ukrajina obnovovať.

Okrúhly stôl organizovala Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku v spolupráci s Národnou vedeckou a technologickou asociáciou Ukrajiny a s podporou Národnej akadémie lekárskych vied Ukrajiny.

FOTO Z PODUJATIA

HLÁSENIA

Vízia problému rehabilitácie utečencov z Ukrajiny z hľadiska zaťaženia zdravotníctva v SR

Dr. Tatul Hakobyan
zástupca WHO v Slovenskej republike
Pozrieť video
Centrum pre verejné zdravie a komplexnú rehabilitáciu ako pilotný projekt verejno-súkromného partnerstva s účasťou poisťovníctva - prezentácia projektu na vytvorenie rehabilitačných centier pre ukrajinských utečencov v Slovenskej republike

Alona Kurotová
zakladateľka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku
Pozrieť video
Zabezpečovanie zdravotnickej a inej pomoci pre ukrajincov v Žilinskom samosprávnom kraji

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA
Pozrieť video
Videá z vystúpení a prezentácií rečníkov sa budú na stránke objavovať tak, ako budú spracované. Zostaňte naladení na aktualizácie.

PARTNERI PODUJATIA