"DOBRO"

Predstavenie humanitárneho ukrajinsko-slovenského projektu "DOBRO"
organizovaného Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovenku
Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku (MALnS) si už od svojho vzniku dala za svoj hlavný cieľ riešiť problémy slovenského zdravotníctva prostredníctvom medzinárodnej spolupráce hlavne smerom k Ukrajine . Vždy sme sa snažili pôsobiť tak, aby prínos našej práce bol pre obe strany a nikdy sme nešli ľahšou cestou. Tak je tom aj dnes, keď už vyše mesiaca pracujeme s mimoriadnym nasadením s hlavným cieľom pomôcť ťažko skúšanej Ukrajine a jej obyvateľom.

Keďže sme organizácia zameraná na zdravotníctvo aj naša pomoc je orientovaná práve týmto smerom, kde využívame všetky kontakty (ako samotnej asociácie tak aj jej jednotlivých členov) ktoré na Ukrajine máme. Popri základných dvoch smeroch, ktorými sú dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu a tiež zabezpečovanie ukrajinsky (rusky) hovoriacich lekárov a zdravotníkov všade tam, kde je to potrebné, otvárame týmto projektom novú oblasť podpory Ukrajine v oblasti pomoci tej najzraniteľnejšej kategórií, ktorou sú v súčasnosti choré deti a siroty.
 • Východiskový stav
  Vzhľadom na naše výnimočné kontakty na Ukrajine, či už na vládnej resp. oficiálnej úrovni tak aj na úrovni jednotlivých nemocníc , detských domov , dobrovoľníckych organizácií či jednotlivcov sa na nás ako na preverenú a spoľahlivú organizáciu začalo obracať čoraz viac ukrajinských partnerov, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečný odchod a následný pobyt mimo Ukrajiny pre choré deti (s rodičmi aj bez) a siroty.

  Jedná sa jednoznačne o najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov, o ktorých nie je objektívne možné sa na Ukrajine adekvátne postarať. Z tohto dôvodu sme sa v MALnS rozhodli vyžiť všetky svoje kapacity , kontakty a prostriedky na organizáciu predkladaného projektu DOBRO.
 • Hlavný cieľ projektu
  Hlavným cieľom projektu je organizovať bezpečnú evakuáciu uvedených skupín detí z Ukrajiny a zabezpečiť im pobyt vrátane primeranej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v ďaľších krajinách EÚ.

  Na naplnenie tohto cieľa bude MALnS spolupracovať s ďaľšími organizáciami zaoberajúcimi sa podobnou problematikou v Európe (predbežne je dohodnutá spolupráca s rakúskymi a českými partnermi). Z pohľadu pomerného zastúpenia plánujeme násť pre cca. 80% evakuovaných detí nové útočisko mimo Slovenska a cca. 20% detí dočasne presídliť na Slovensko.

  Na naplnenie tohto cieľ využívame všetky naše kontakty a kapacity na ukrajinskej strane, kde dnes v jej západnej časti čakajú stovky takýchto detí na presun z Ukrajiny a daľšie tisíce sa stále nachádzajú v kritickej východnej časti, často bez možnosti presunu do bezpečnejších regiónov.

  Z tohto pohľadu je preto prioritou uvoľnenie kapacít na západe Ukrajiny, ktorú by realizoval MALnS formou evakuácie týchto detí do Európy čo umožní presun detí z východu organizovaný oficiálnymi miestami Ukrajiny. Následne by sa celý tento proces opakoval.

Fázy projektu

v procese
v procese
Zoznamy
vytvorenie zoznamov vhodných kandidátov na evakuáciu vrátane registračného systému.

Partneri:
 • detské domovy,
 • nemocnice,
 • dobrovoľnícke organizácie,
 • jednotlivci.
v procese
v procese
Evakuačné centrum
vytvorenie evakuačného centra v Poľane (Zakarpatie) kde sa budú deti zhromažďovať v bezpečnej zóne pred odchodom s cieľom prípravy potrebných dokumentov a zdravotnej prehliadky.

Partneri:
 • Národná vedecko-technická asociácia Ukrajiny,
 • oficiálne štátne inštitúcie,
 • regionálna a miestna samospráva,
 • zdravotníci.
v procese
v procese
Dokumentácia
zabezpečenie administratívno-právnych náležitostí pred odchodom.

Partneri:
 • oficiálne štátne inštitúcie UA a SR.
v procese
v procese
Dislokácia
zabezpečenie miesta dislokácia v SR resp. EÚ.

Partneri:
 • ficiálne štátne inštitúcie SR,
 • zahraniční partneri,
 • detské domovy,
 • nemocnice,
 • dobrovoľnícke organizácie,
 • jednotlivci.
v procese
v procese
Hranica
zabezpečenie prechodu hraníc.

Partneri:
 • oficiálne štátne inštitúcie UA a SR,
 • zahraniční partneri.
v procese
v procese
Ubytovanie
dislokácia na miesto určenia SR resp. EÚ.

Partneri:
 • oficiálne štátne inštitúcie SR,
 • zahraniční partneri.
Cieľové skupiny pomoci
a miesto ich umiestnenia

Súčasný stav

Momentálne máme v zozname 5 chorých detí s matkami :
 • detská mozgová obrna 1,5roka a 9 rokov,
 • epilepsia 2 roky a 16 rokov,
 • zrakové postihnutie 11 rokov.

Zhrnutie hlavných prínosov projektu
UKRAJINA

 • zabezpečenie bezpečného prostredia pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva
 • možnosť relokovania zdrojov ukrajinského zdravotníctva na akútne potreby
  (zranení vojaci a civilné obyvateľstvo)
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na požadovanej úrovni a zlepšenie (stabilizovanie) zdravotného stavu detí
 • psychická podpora pre rodiny evakuovaných detí ale aj bežných ukrajincov

Zhrnutie hlavných prínosov projektu
SLOVENSKO

 • zvýšenie reputácie krajiny a jej prezentácia ako civilizovanej a zodpovednej súčasti EÚ
 • vytvorenie pevného a dlhotrvajúceho priateľského vzťahu s Ukrajinou na všetkých úrovniach z ktorého bude Slovensko po vojne dlhodobo profitovať (politicky, ekonomicky, na oficiálnej aj neoficiálnej úrovni)
 • zo Slovenska sa môže stať jeden z nových hlavných partnerov povojnovej Ukrajiny
 • možnosť využitia prichádzajúceho ľudského kapitálu odborníkov (hlavne zdravotníkov), ktorí sa zapoja do projektu s perspektívou ich využitia v prospech celého Slovenska do budúcnosti
 • predpoklad dobudovania (hlavne personálneho) Centier integrovaniej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú hlavne v regiónoch síce materiálne vybavené ale pre chýbajúci personál v podstate nefunkčné