"DOBRO"

Predstavenie humanitárneho ukrajinsko-slovenského projektu "DOBRO"
organizovaného Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovenku
Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku (MALnS) si už od svojho vzniku dala za svoj hlavný cieľ riešiť problémy slovenského zdravotníctva prostredníctvom medzinárodnej spolupráce hlavne smerom k Ukrajine . Vždy sme sa snažili pôsobiť tak, aby prínos našej práce bol pre obe strany a nikdy sme nešli ľahšou cestou. Tak je tom aj dnes, keď už vyše mesiaca pracujeme s mimoriadnym nasadením s hlavným cieľom pomôcť ťažko skúšanej Ukrajine a jej obyvateľom.

Keďže sme organizácia zameraná na zdravotníctvo aj naša pomoc je orientovaná práve týmto smerom, kde využívame všetky kontakty (ako samotnej asociácie tak aj jej jednotlivých členov) ktoré na Ukrajine máme. Popri základných dvoch smeroch, ktorými sú dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu a tiež zabezpečovanie ukrajinsky (rusky) hovoriacich lekárov a zdravotníkov všade tam, kde je to potrebné, otvárame týmto projektom novú oblasť podpory Ukrajine v oblasti pomoci tej najzraniteľnejšej kategórií, ktorou sú v súčasnosti choré deti a siroty.
Východiskový stav
Vzhľadom na naše výnimočné kontakty na Ukrajine, či už na vládnej resp. oficiálnej úrovni tak aj na úrovni jednotlivých nemocníc , detských domov , dobrovoľníckych organizácií či jednotlivcov sa na nás ako na preverenú a spoľahlivú organizáciu začalo obracať čoraz viac ukrajinských partnerov, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečný odchod a následný pobyt mimo Ukrajiny pre choré deti (s rodičmi aj bez) a siroty.

Jedná sa jednoznačne o najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov, o ktorých nie je objektívne možné sa na Ukrajine adekvátne postarať. Z tohto dôvodu sme sa v MALnS rozhodli vyžiť všetky svoje kapacity , kontakty a prostriedky na organizáciu predkladaného projektu DOBRO.
Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je organizovať bezpečnú evakuáciu uvedených skupín detí z Ukrajiny a zabezpečiť im pobyt vrátane primeranej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v ďaľších krajinách EÚ.

Na naplnenie tohto cieľa bude MALnS spolupracovať s ďaľšími organizáciami zaoberajúcimi sa podobnou problematikou v Európe (predbežne je dohodnutá spolupráca s rakúskymi a českými partnermi). Z pohľadu pomerného zastúpenia plánujeme násť pre cca. 80% evakuovaných detí nové útočisko mimo Slovenska a cca. 20% detí dočasne presídliť na Slovensko.

Na naplnenie tohto cieľ využívame všetky naše kontakty a kapacity na ukrajinskej strane, kde dnes v jej západnej časti čakajú stovky takýchto detí na presun z Ukrajiny a daľšie tisíce sa stále nachádzajú v kritickej východnej časti, často bez možnosti presunu do bezpečnejších regiónov.

Z tohto pohľadu je preto prioritou uvoľnenie kapacít na západe Ukrajiny, ktorú by realizoval MALnS formou evakuácie týchto detí do Európy čo umožní presun detí z východu organizovaný oficiálnymi miestami Ukrajiny. Následne by sa celý tento proces opakoval.

Fázy projektu

v procese
v procese
Zoznamy
vytvorenie zoznamov vhodných kandidátov na evakuáciu vrátane registračného systému.

Partneri:
 • detské domovy,
 • nemocnice,
 • dobrovoľnícke organizácie,
 • jednotlivci.
v procese
v procese
Evakuačné centrum
vytvorenie evakuačného centra v Poľane (Zakarpatie) kde sa budú deti zhromažďovať v bezpečnej zóne pred odchodom s cieľom prípravy potrebných dokumentov a zdravotnej prehliadky.

Partneri:
 • Národná vedecko-technická asociácia Ukrajiny,
 • oficiálne štátne inštitúcie,
 • regionálna a miestna samospráva,
 • zdravotníci.
v procese
v procese
Dokumentácia
zabezpečenie administratívno-právnych náležitostí pred odchodom.

Partneri:
 • oficiálne štátne inštitúcie UA a SR.
v procese
v procese
Dislokácia
zabezpečenie miesta dislokácia v SR resp. EÚ.

Partneri:
 • ficiálne štátne inštitúcie SR,
 • zahraniční partneri,
 • detské domovy,
 • nemocnice,
 • dobrovoľnícke organizácie,
 • jednotlivci.
v procese
v procese
Hranica
zabezpečenie prechodu hraníc.

Partneri:
 • oficiálne štátne inštitúcie UA a SR,
 • zahraniční partneri.
v procese
v procese
Ubytovanie
dislokácia na miesto určenia SR resp. EÚ.

Partneri:
 • oficiálne štátne inštitúcie SR,
 • zahraniční partneri.
Cieľové skupiny pomoci
a miesto ich umiestnenia
Opustené a choré deti (siroty)
Potrebujeme umiestnenie v domovoch sociálnych služieb resp. podobných zariadeniach na Slovensku a v zahraničí (na Slovensku obmedzená kapacita).
Choré deti vyžadujúce intenzívnu resp. pravidelnú lekársku pomoc s rodičmi
Tu potrebujeme len miesto, kde by sme im mohli poskytnut rehabilitaciu + mali zabezpecene ubytovanie (v najlepšom prípade aj prácu) v dosahu. Optimálne v blízkosti Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti čo je primárna zdravotná starostlivost s prvkami sociálnych služieb a funguje aj pre slovákov ALE NEMAJÚ ZDRAVOTNÍKOV a mnohé takéto centrá sú len prázdne nové a vybavené ambulancie. Tento projekt teda vieme využiť aj na dobudovanie personálnej infrašruktúry týchto centier s využitím pre utečencov za pomoci prichádzajúcich ukrajinských lekárov a zdravotníkov. Týmto by sme teda pomohli aj Slovensku vyriešiť tento dlhodobý problém s teritoriálnou nerovnomernosťou poskytovaných zdravotných služieb.

Šlo by teda v tomto prípade o WIN-WIN PROJEKT. Výhoda pre Slovensko – vieme tak pomôcť vyriešiť nedostatok zdravotníkov na Slovensku v regiónoch + zaškoliť ukrajinských zdravotníov na mieste a pomôct tak Ukrajine aj utečencom. Ako MALnS sa na tom vieme aktívne podieľať, vyhľadávať a školiť prichádzajúcich ukrajinských lekárov a pomôcť im s rýchlym vstupom do systému slovenského zdravotníctva. Obdobné podmienky je potrebné zabezpečiť aj zo strany našich zahraničných partnerov v prípade dislokácie mimo územia SR.
Deti prichádzajúce z oblasti bojov na krátkodobú fyzickú a psychickú rehabilitáciu
(2-4 týždne)
Táto časť projektu je v súčasnosti len výhľadová a plánovaná v spolupráci s organizáciami zaoberajúcimi sa prácou s detmi na Slovensku a v zahraničí. Bude realizovaná po stabilizovaní situácie na Ukrajine.
Deti vojny – vojnové siroty
Táto časť projektu je v súčasnosti len výhľadová a plánovaná v spolupráci s organizáciami zaoberajúcimi sa adopciou a osvojením detí na Slovensku a v zahraničí. Bude realizovaná po stabilizovaní situácie na Ukrajine.

Súčasný stav

Momentálne máme v zozname 5 chorých detí s matkami :
 • detská mozgová obrna 1,5roka a 9 rokov,
 • epilepsia 2 roky a 16 rokov,
 • zrakové postihnutie 11 rokov.

Zhrnutie hlavných prínosov projektu
UKRAJINA

zabezpečenie bezpečného prostredia pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva
možnosť relokovania zdrojov ukrajinského zdravotníctva na akútne potreby
(zranení vojaci a civilné obyvateľstvo)
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na požadovanej úrovni a zlepšenie (stabilizovanie) zdravotného stavu detí
psychická podpora pre rodiny evakuovaných detí ale aj bežných ukrajincov

Zhrnutie hlavných prínosov projektu
SLOVENSKO

zvýšenie reputácie krajiny a jej prezentácia ako civilizovanej a zodpovednej súčasti EÚ
vytvorenie pevného a dlhotrvajúceho priateľského vzťahu s Ukrajinou na všetkých úrovniach z ktorého bude Slovensko po vojne dlhodobo profitovať (politicky, ekonomicky, na oficiálnej aj neoficiálnej úrovni)
zo Slovenska sa môže stať jeden z nových hlavných partnerov povojnovej Ukrajiny
možnosť využitia prichádzajúceho ľudského kapitálu odborníkov (hlavne zdravotníkov), ktorí sa zapoja do projektu s perspektívou ich využitia v prospech celého Slovenska do budúcnosti
predpoklad dobudovania (hlavne personálneho) Centier integrovaniej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú hlavne v regiónoch síce materiálne vybavené ale pre chýbajúci personál v podstate nefunkčné