ONLINE
HLASOVANIE

Vzhľadom na krízovú situáciu na území Slovenskej republiky, na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a potreby schváliť zmeny pre riadne fungovanie občianskeho združenia, sa zvolanie valného zhromaždenia občianskeho združenia Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku (ďalej aj len skratka „MALnS“) nahrádza v zmysle článku 5 bod 5.9 stanov MALnS písomným hlasovaním členov MALnS, ktorého predmetom je schválenie úplného znenia stanov MALnS v zmysle doplnení, zmien a dodatkov:
VYBERTE SI ODPOVEĎ
PRIDAJTE KONTAKTY
Súhlasíte s nahradením znenia doterajších stanov MALnS a ich dodatkov novým úplným a upraveným znením stanov, s ktorých návrh tvorí prílohu tohto hlasovacieho lístka?