STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

úplné znenie v znení zmien a doplnení schválené valným zhromaždením

Článok 1

Názov a sídlo


1.1 Názov občianskeho združenia:

Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku


1.2 Skratka občianskeho združenia:

MALnS


1.3 Sídlo občianskeho združenia: Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava.


1.4 Občianske združenie Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku je právnická osoba založená v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov.


Článok 2

Ciele

2.1 Cieľom združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne, materiálne a finančne podporovať aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok práce a celkového rozvoja zdravotníckych odborníkov s cieľom prinášať riešenia predkolapsového stavu zdravotníctva na Slovensku; aktívne sa zapájať do humanitárnych, humanitných a iných projektov podporujúcich pomoc ohrozeným skupinám obyvateľstva na Slovensku ale i v zahraničí.

2.2 Za účelom tohto cieľa bude občianske združenie najmä - aktívne ovplyvňovať inovačný rozvoj zdravotníctva a iných oblastí na Slovensku v týchto sektoroch:


1. sektor lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov:
>>> podporovať aktivity smerujúce k zatraktívneniu zdravotníckeho povolanie a jeho vykonávania na Slovensku, s cieľom podporovať odborný a inovačný potenciál,
>>> podporovať aktivity smerujúce k zamedzeniu odlivu mozgov čerstvých absolventov medicínskeho štúdia do cudziny a k vytváraniu vhodných podmienok pre návrat odborníkov späť na Slovensko,
>>> podporovať aktivity smerujúce k udržaniu vysoko kvalifikovaných odborníkov na Slovensku a vytváranie vhodných podmienok aj pre prilákanie odborníkov zo zahraničia, s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť slovenského zdravotníctva a odborníkov,
>>> podporovať aktivity smerujúce k zlepšovaniu ekonomických a materiálno-technických podmienok pre vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti,
>>> podporovať aktivity smerujúce k udržaniu lekárov, kvalifikovaných sestier a medicínsko-technických pracovníkov na Slovensku a vytváranie vhodných podmienok aj pre uplatnenie odborníkov zo zahraničia.

2. sektor pacientov:
>>> podporovať aktivity zamerané na kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb,
>>> budovať propacientsky orientované poskytovanie zdravotnej starostlivosti v duchu „vyliečiť nielen liečiť“,
>>> podporovať aktivity smerujúce k zabezpečeniu primeranej zdravotnej starostlivosti pre ohrozené skupiny obyvateľstva (sociálne slabšie skupiny, migranti, cudzinci, vylúčené komunity a pod.).

3. sektor vzdelávania:
>>> v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a relevantnými vzdelávacími inštitúciami podporovať aktivity smerujúce vytvoreniu férového, jednotného a jasne definovanému systému prípravy a preskúšania prichádzajúcich zahraničných lekárov a zdravotníkov,
>>> podporovať aktivity smerujúce k lepšiemu prístupu hlavne zahraničných lekárov a zdravotníkov k neustálemu zvyšovaniu kvalifikácie a odbornosti formou odborného vzdelávania,
>>> podporovať aktivity smerujúce k uľahčeniu a zjednodušeniu získania špecializácie pre zahraničných lekárov,
>>> podporovať aktivity smerujúce k využitiu potenciálu zahraničných študentov medicíny na našich vysokých školách s cieľom udržať ich po skončení štúdia na Slovensku a ich plnohodnotné zapojenie do systému zdravotnej starostlivosti,
>>> podporovať aktivity smerujúce k príchodu zahraničných študentov medicíny do posledných ročníkov našich lekárskych fakúlt s cieľom udržať ich po skončení štúdia na Slovensku a ich plnohodnotné zapojenie do systému zdravotnej starostlivosti.

4. sektor legislatívny a pracovno-právny:
>>> podporovať aktivity smerujúce zjednodušeniu a sprehľadneniu podmienok príchodu zahraničných lekárov a zdravotníkov na Slovensko a ich možnosti zapojenia sa do systému zdravotnej starostlivosti,
>>> podporovať aktivity smerujúce k lepšej spolupráci všetkých zúčastnených štátnych orgánov a ministerstiev podieľajúcich sa na tomto procese,
>>> podporovať aktivity smerujúce k odstráneniu akejkoľvek diskriminácie zahraničných lekárov a zdravotníkov zo strany štátu alebo zamestnávateľov,
>>> podporovať aktivity smerujúce k lepšej spolupráci so zamestnávateľmi a pomoc pri riešení vzniknutých problémov,

5. sektor medzinárodnej spolupráce:
>>> podporovať aktivity smerujúce k internacionalizácii zdravotníckych profesií v nadväznosti na bod 1. s cieľom podporovať konkurencieschopnosť v strategickom rezorte,
>>> podporovať aktivity smerujúce k vytváraniu a využívaniu medzinárodných tímov odborníkov v oblasti poskytovania kvalitnej zdravotníckej starostlivosti,
>>> podporovať aktivity smerujúce k internacionalizácii informačných zdrojov v oblasti budovania odborných, vývojových či výskumných tímov v zdravotníctve,
>>> budovanie nových štruktúr podporujúcich viac sektorové projekty s cieľom zapojiť sa do takýchto projektov ako garant zdravotníckej , rehabilitačnej a psychologickej časti týchto projektov,
>>> využívanie skúseností, kapacít a kontaktov na účasť v medzinárodných teamoch a projektoch zameraných plne alebo čiastočne na ochranu zdravia (napr. centrá zdravotnej a sociálnej rehabilitácie).

6. sektor humanitných projektov:
>>> aktívne sa podieľať a podporovať projekty smerujúce k pomoci ohrozeným skupinám obyvateľstva na Slovensku i v zahraničí
>>> aktívne sa podieľať na tvorbe projektov smerujúcich k podpore zdravia a sociálnej sféry, mieru a porozumenia medzi národmi v oblasti mediciny, kultúry, športu a humanitných vied
>>> aktívne sa zapájať do humanitárnych a humanitných projektov a pomoci v krízových situáciách (vojenský konflikt , prírodná katastrofa a pod.), v spoločnosti a v marginalizovaných skupinách obyvateľstva

Článok 3

Členstvo


3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2 Špeciálny štatút má zakladajúci člen, ktorým je Mgr. Alona Kurotová, PhD., nar. 16.03.1985.

3.3 Zakladajúci člen je oprávnený na základe dohody previesť práva zakladajúceho člena na inú osobu. Prevod práv zakladajúceho člena vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

3.4 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.5 O prijatí rozhoduje správna rada. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

3.6 Členovia združenia majú právo:
>>> podieľať sa na činnosti združenia,
>>> zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní valného zhromaždenia,
>>> voliť a byť volený do orgánov združenia,
>>> obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
>>> byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

3.7 Členovia združenia majú povinnosť:
>>> dodržiavať stanovy združenia,
>>> pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
>>> podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
>>> platiť členské príspevky,
>>> ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
>>> chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno;

3.8 O členskom príspevku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh správnej rady.

3.9 Zánik členstva:
>>> vystúpením,
>>> členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,
>>> úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
>>> zánikom združenia,
>>> vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
>>> vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4

Orgány združenia


4.1 Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie
b) predseda
c) správna rada
d) odborná rada
e) riaditeľ odborného sektoru
f) revízor

Článok 5

Valné zhromaždenie


5.1 Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie.

5.2 Právo zúčastniť sa valného zhromaždenia majú všetci členovia združenia. Valného zhromaždenia sa zúčastňuje aj revízor, ale bez hlasovacieho práva.

5.3 Valné zhromaždenie zvoláva správna rada alebo zakladajúci člen. Schôdzu vedie poverený člen správnej rady, alebo člen poverený valným zhromaždením.

5.4 Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za kalendárny rok. Za zasadanie valného zhromaždenia je považované aj písomné hlasovanie v zmysle bodu 5.9.

5.5 Členovia sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnencom môže byť len člen združenia.

5.6 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň jedna tretina členov a jej uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

5.7 V prípade, že sa na valnom zhromaždení nezúčastní uznášaniaschopný počet členov, môže rozhodnutia valného zhromaždenia prijímať a vydávať zakladajúci člen.

5.8 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
>>> voliť a odvolávať členov správnej rady, okrem zakladajúceho člena,
>>> schvaľovať prevod práv zakladajúceho člena,
>>> schvaľovať výšku členských príspevkov,
>>> zaujímať stanovisko ku správe revízora o hospodárení,
>>> hodnotiť činnosť združenia a schvaľovať program ďalšej činnosti,
>>> rozhodnúť o zrušení združenia, o zlúčení združenia s iným združením,
>>> rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

5.9 V odôvodnených prípadoch môže byť valné zhromaždenie nahradené písomným hlasovaním. Písomné hlasovanie sa vyhlasuje rovnakým spôsobom ako sa zvoláva Valné zhromaždenie a začína sa zaslaním otázok písomného hlasovania členom MALnS. Otázky v písomnom hlasovaní sa členom MALnS doručujú e-mailom, na adresu uvedenú v podanej prihláške za člena MALnS prostredníctvom prílohy k e-mailu alebo formou elektronického formulára. V písomnom hlasovaní sa rozhoduje prostou väčšinou všetkých doručených hlasov. Za doručený hlas sa považuje odpoveď doručená e-mailom na adresu uvedenú v otázkach písomného hlasovania, písomne na adresu uvedenú v otázkach písomného hlasovania alebo formou elektronického formulára, a to do 7 kalendárnych dní od začatia písomného hlasovania. Na neskôr doručené hlasy sa neprihliada. O výsledkoch písomného hlasovania spíše štatutárny orgán zápisnicu.

Článok 6

Predseda


6.1 Správna rada volí a odvoláva predsedu združenia. Predseda je orgánom združenia, ktorý reprezentuje združenie spolu so zakladajúcim členom navonok.

6.2 Predsedu volí a odvoláva správna rada zo svojich členov. Prvého predsedu ustanovil prípravný výbor.

6.3 Funkčné obdobie predsedu trvá 3 roky.

6.4 V prípade, že po zániku funkcie predsedu, nie je zvolený správnou radou nový predseda, funkciu predsedu vykonáva zakladajúci člen až do obdobia, kedy bude zvolený nový predseda. Zánikom funkcie predsedu zaniká aj jeho členstvo v správnej rade.

6.5 Funkcia predsedu zaniká:
>>> uplynutím funkčného obdobia,
>>> vzdaním sa funkcie (a to dňom písomného doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie správnej rade),
>>> smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
>>> stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
>>> právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s činnosťou združenia,
>>> odvolaním.

6.6 Predseda koná na základe rozhodnutia správnej rady. Na jednotlivé úkony môže písomne splnomocniť iného člena správnej rady.

Článok 7

Štatutárny orgán


7.1 Štatutárnym orgánom občianskeho združenia sú predseda a zakladajúci člen, ktorí reprezentujú združenie navonok.

7.2 Štatutárny orgán koná nasledovným spôsobom:
a) Zakladajúci člen samostatne tak, že k svojmu menu pripojí podpis,
b) Predseda spoločne so zakladajúcim členom tak, že ku svojmu menu pripojí každý svoj podpis.

7.3 V prípade, že po zániku funkcie predsedu, nie je zvolený správnou radou nový predseda, funkciu štatutára vykonáva len zakladajúci člen až do obdobia, kedy bude zvolený nový predseda.

Článok 8

Správna rada


8.1 Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý napomáha členom združenia pri uskutočňovaní cieľov združenia.

8.2 Správna rada má najmenej štyroch členov, pričom jeden z členov je vždy zakladajúci člen.

8.3 Ostatných, minimálne troch členov správnej rady, volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov združenia na návrh správnej rady na obdobie 3 rokov.

8.4 Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady. Správna rada rozhoduje prostou väčšinou svojich hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas, ktorý udelí zakladajúci člen. Do hlasovania sa nezarátava hlas člena správnej rady, o ktorého právach správna rada hlasuje.

8.5 V prípade, že po uplynutí funkčného obdobia volených členov správnej rady nebude zvolená nová správna rada, vykonávajú doterajší volení členovia správnej rady svoje funkcie v správnej rade až do zvolenia nových členov správnej rady.

8.6 Správna rada môže jedného svojho člena vymenovať do funkcie výkonného tajomníka. Výkonný tajomník napomáha členom správnej rady pri výkone ich funkcie.

8.7 Správna rada rozhoduje o základných otázkach združenia, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu, najmä:
>>> schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a dodatky,
>>> volí a odvoláva predsedu združenia,
>>> schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárení, za tým účelom si môže vyžiadať podklady od revízora,
>>> schvaľuje štatút združenia, jeho zmeny a doplnky,
>>> vypracúva a predkladá valnému zhromaždeniu plán činnosti a výročnú správu združenia,
>>> rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nepatria valnému zhromaždeniu v zmysle článku 5 bod 5.8 týchto stanov.

Článok 9

Odborná rada


9.1 Odborná rada je poradným orgánom Správnej rady. Je odborným garantom všetkých aktivít združenia smerujúcich k dosiahnutiu cieľov jednotlivých sektorov, a to najmä k zlepšovaniu podmienok práce, celkovému rozvoju zdravotníctva na Slovensku a aktívneho sa zapájania do humanitárnych, humanitných a iných projektov podporujúcich pomoc ohrozeným skupinám obyvateľstva na Slovensku ale i v zahraničí.
>>> monitoruje obsahovú stránku činnosti združenia,
>>> poskytuje spätnú väzbu o odozve činnosti združenia,
>>> zabezpečuje kontakt a spoluprácu s inými organizáciami, s profesijnými združeniami a organizáciami, samosprávou, štátnymi a medzinárodnými inštitúciami, ktorých ciele sú zhodné s cieľmi združenia.
>>> podporuje dobré meno združenia a jeho dôveryhodnosť.

9.2 Skladá sa z riaditeľov odborných sektorov.

9.3 Odborná rada zahŕňa najmä tieto odborné sektory:
>>> sektor lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov,
>>> sektor pacientov,
>>> sektor vzdelávania,
>>> sektor legislatívny a pracovno-právny,
>>> sektor medzinárodnej spolupráce,
>>> sektor humanitných projektov.

9.4 Združenie je oprávnené zriaďovať aj iné odborné sektory, v ktorých mene bude konať riaditeľ odborného sektoru.

9.5 O zriadení a zrušení odborného sektoru, predmete jeho činnosti, ako aj o menovaní riaditeľa odborného sektoru rozhoduje Správna rada.

Článok 10

Riaditeľ odborného sektoru


10.1 Riaditeľ odborného sektoru je výkonným orgánom odborného sektoru, ktorý reprezentuje jednotlivý sektor navonok.

10.2 Riaditeľov jednotlivých odborných sektorov po ich zriadení vymenúva správna rada z členov združenia na základe návrhu člena správnej rady.

10.3 Funkčné obdobie riaditeľa odborného sektoru je 3 (tri) roky. V prípade, že po uplynutí funkčného obdobia riaditeľa odborného sektoru nebude menovaný správnou radou nový riaditeľ, vykonáva doterajší riaditeľ odborného sektoru svoju funkciu až do menovania nového riaditeľa odborného sektoru.

10.4 Funkcia riaditeľa odborného sektoru zaniká:
>>> uplynutím funkčného obdobia,
>>> vzdaním sa funkcie (a to dňom písomného doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie správnej rade),
>>> smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
>>> stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
>>> právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s činnosťou združenia,
>>> odvolaním.

10.5 Kompetencie a úlohy jednotlivých riaditeľov odborných sektorov určuje štatút združenia.

Článok 11

Štatút


11.1 Štatút občianskeho združenia MALnS je dokument schvaľovaný správnou radou, ktorým sa podrobnejšie upravuje pôsobnosť a ciele združenia a vymedzujú kompetencie jednotlivých orgánov združenia okrem kompetencií valného zhromaždenia.

11.2 Štatút schvaľuje správna rada na návrh člena správnej rady alebo odbornej rady.

Článok 12

Revízor


12.1 Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

12.2 Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch združenia.

12.3 Revízora volí a odvoláva správna rada.

12.4 Revízor ma právo na odmenu a na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

12.5 Revízor:
>>> spolupracuje so správnou radou pri vypracovaní ročného rozpočtu združenia,
>>> preskúmava a kontroluje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade a valnému zhromaždeniu,
>>> kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov, ktoré sa týkajú činnosti správnej rady a celkové hospodárenie združenia najmenej raz ročne,
>>> zúčastňuje sa na schôdzi valného zhromaždenia,
>>> má právo zúčastniť sa na schôdzach správnej rady s hlasom poradným,
>>> upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
>>> podáva správu o výsledkoch svojej činnosti správnej rade a valnému zhromaždeniu a navrhuje vykonanie príslušných opatrení,
>>> je oprávnený navrhnúť zvolanie mimoriadneho zasadnutia správnej rady, ak je to pre združenie nevyhnutne potrebné.

Článok 13

Zásady hospodárenia


13.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého zdrojmi sú:
>>> členské príspevky,
>>> dary od fyzických osôb,
>>> dotácie a granty od právnických osôb,
>>> výnosy z podnikateľskej činnosti združenia vykonávanej v doplnkovom rozsahu; tieto môžu byť použité len na podporu cieľov združenia,
>>> výnosy z majetku a vlastnej činnosti; tieto môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

13.2 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.

Článok 14

Zrušenie združenia


14.1 Združenie môže byť zrušené rozhodnutím valného zhromaždenia o návrhu na zrušenie združenia alebo zlúčenie s iným združením, prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov združenia (článok 5 ods. 5.6 Stanov).

14.2 Návrh na zrušenie združenia alebo zlúčenie s iným združením je oprávnený predložiť valnému zhromaždeniu výhradne zakladajúci člen.

14.3 Združenie sa zrušuje taktiež právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijatým na základe §12 zákona č. 83/1990 Zb. o rozpustení združenia.

Článok 15

Záverečné a prechodné ustanovenia


15.1 Tieto Stanovy boli schválené valným zhromaždením združenia dňa

15.2 Týmto úplným znením stanov sa rušia všetky predchádzajúce verzie stanov a všetky dokumenty, ktoré by mohli stanovy nahradiť ako stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.09.2019 pod číslom VVS/1-900/90-56491-1 v znení dodatku č. 1 k stanovám vzatého Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vedomie dňa 04.04.2022 pod číslom VVS/1-900/90-56491-2.

15.3 Pre všetky ostatné prípady neuvedené v týchto stanovách platia zákony Slovenskej republiky.

15.4 Stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba rozhodnutím správnej rady na návrh každého člena alebo orgánov združenia. Ustanovenie čl. 5 ods. 5.7 tým nie je dotknuté.