Správy | MALnS

Dočasné útočisko od 01.03.2022

Základné info:

 • Dočasné útočisko bude poskytované od 1. marca do 31. decembra 2022. Vláda SR môže rozhodnúť o jeho predčasnom skončení alebo o jeho predlžení.
 • Osoby, na ktoré sa poskytovanie dočasného útočiska vzťahuje sú štátni občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci.
 • Netýka sa tých, ktorí majú na Slovensku trvalý či prechodný pobyt (alebo je konanie v procese), sú žiadateľmi o azyl alebo už azyl alebo doplnkovú ochranu získali.
 • Žiadatelia musia hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť Ukrajiny.
 • Svoju totožnosť môžu žiadatelia preukázať napríklad platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti alebo predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Požiadanie o poskytnutie dočasného útočiska cez Vyhlásenie, buď:
 • pri vstupe na Slovensko na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu,
 • po vstupe na Slovensko na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiavate.
 • Za maloleté deti vyhlásenie podáva zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník; maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia.

Stiahnuť Vyhlásenie ▼

Stiahnuť Dotaznik cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska▼

Po podaní vyhlásenia polícia žiadateľovi:
 • zadrží cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti a vydá o tom potvrdenie (doklady na požiadanie vrátia po ukončení konania o poskytnutie dočasného útočiska),
 • odníme daktyloskopické odtlačky.
 • Ak v tom nebránia závažné dôvody, musí sa žiadateľ do 24 hodín od podania vyhlásenia dostaviť do záchytného tábora v Humennom; policajný útvar vydáva doklad na prepravu s platnosťou 24 hodín. Ak má žiadateľ zabezpečené ubytovanie, nie je povinný dostaviť sa do záchytného tábora.
 • Vykoná sa pohovor na účely zistenia, či spĺňa žiadateľ podmienky na poskytnutie dočasného útočiska a bude mu vydaný preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

Rozhodnutie:
 • O žiadosti sa rozhodne najneskôr do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane.
 • Ak sa žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, bude žiadateľovi vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC".
 • Ak však počas konania žiadateľ opustí územie Slovenska, požiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo mu bude udelený prechodný alebo trvalý pobyt, konanie o poskytnutie dočasného útočiska bude zastavené.
 • Ak žiadateľovi bude poskytnuté dočasné útočisko, môže na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení.

Zamestnanie v sieti SZPC:
 • na základe poskytnutého dokladu s označením „ODÍDENEC“ môžu byť MUDr. alebo sestra z UA, prijatí do PP.
 • PZ bude uzavretá do 31. decembra 2022. Vláda SR môže rozhodnúť o jeho predčasnom skončení alebo o jeho predlžení.
 • Definovaná Pozícia pre MUDr ako Dokumentárny pracovník, sestra - Dokumentárny asistent
 • Je potrebné zaslať informačnú kartu na UPSVaR v rámci pôsobnosti entity
 • Potrebné čo najskôr zo strany zamestnanca(UA) začať sumarizovať dokumenty na nostrifikáciu pri MUDr. a Sestra (v prípade ak vláda SR predčasne skončí status ,,Odídenec“)