Správy | MALnS

Odpoveď MALnS Ministrovi zdravotníctva SR

Vážený pán minister,

veľmi pekne ďakujeme za reakciu na našu ponuku pomoci zahraničných lekárov v boji proti pandémii koronavírus.

Pozitívne vnímame, že sa ministerstvo zdravotníctva snaží vyriešiť nedostatok zdravotníckeho personálu na Slovensku aj formou sprístupnenia Dočasnej odbornej stáže pre zahraničných lekárov.

Dovoľte nám však reagovať na fakty, ktoré uvádzate v odpovedi na náš otvorený list. Uvádzate v ňom, že inštitút Dočasnej odbornej stáže, ktorý ste prijali novelizáciou zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách, by mal viesť k zvýšeniu úspešnosti výkonu doplňujúce skúšky. Obávame sa však, že tak ako je zákon schválený, nebude pre nich nápomocný.

A to hlavne z dôvodu, že Dočasná odborná stáž ako je definovaná v spomínanej novele, je obmedzená výhradne iba na čas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Začatie a ukončenie krízovej situácie nie je v zákone definované, predpokladáme, že je dané na obdobie núdzového stavu. Ten sa na Slovensku skončil 13. júna 2020. Nemáme informáciu, že by niektoré zdravotnícke zariadenie využilo možnosť tejto Dočasnej odbornej stáže.

Ako píšete, išlo o snahu aspoň čiastočne pomôcť, aby neboli porušené práva EÚ. Tu poukazujeme napríklad na riešenie podobnej situácie v Českej republike, kde môžu lekári z tretích krajín pracovať ešte tri mesiace po skončení núdzového stavu. Pokiaľ by núdzový stav trval dlhšie ako pol roka, lehota by sa predĺžila dokonca na ďalších šesť mesiacov od jeho konca. Obdobné pravidlá tam platia aj pre ostatný zdravotnícky personál.

Uvádzate, že uznávanie odborných kvalifikácií piatich kľúčových zdravotníckych povolaní: lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka je v SR regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a táto smernica nebola vzniknutou pandémiou obmedzená.

Faktom však je, že spomínaná smernica Európskeho parlamentu a Rady je v SR transponovaná prísnejšie ako v okolitých krajinách. Opäť môžeme poukázať na susedné štáty, kde napríklad uznávajú vzdelanie lekár – pediater z Ukrajiny, Ruska a podobne. Slovensko ich vzdelanie neuznáva, keďže sa od začiatku špecializujú podobne ako tomu bolo aj u nás pred rozdelením Česko-Slovenska.

Situácii by napomohlo – tak ako to bolo pôvodne navrhované v návrhu stratifikácie nemocníc – keby sa zaviedol trvalý inštitút Dočasnej odbornej stáže.

Novela, ktorá zavádza Odbornú stáž počas pandémia sa však týka len lekárov, ktorí ju môžu vykonávať v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Nehovorí nič o možnosti zdravotných sestier, ktorých chýba na Slovensku až 15-tisíc.

Ak by to bolo možné, radi by sme na osobnom stretnutí prezentovali náš pohľad a riešenia problému nedostatku zdravotníckeho personálu na Slovensku s možnosťou integrácie lekárov z tretích krajín do slovenského zdravotníckeho systému.

S pozdravom,
Zástupcovia Spravnej rady MALnS