Správy | MALnS

Zdravotna starostlivost pre cudzincov (dočasné útočisko)


Rozsah zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo vnútra SR uhrádza za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý nie je verejne zdravotne poistený zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom príslušného centra podpory podľa územného členenia azylových zariadení migračného úradu MV SR. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitné potreby, aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti.


V zmysle tohto zákona poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie odmietnuť poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Migračný úrad MV SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydá cudzincovi žiadajúcemu o poskytnutie dočasného útočiska doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti („zelený preukaz “ viď vzor).


Doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti cudzinca žiadajúceho

o poskytnutie dočasného útočiska„VZOR“
Tento doklad je neprenosný a platí len s platným preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska vydaného migračným úradom MV SR.


Postup pri vykazovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti:

  • Cudzinec žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska je pri návšteve zdravotníckeho zariadenia povinný preukázať sa platným dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska („zelený preukaz“) a platným preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.
  • Na základných zúčtovacích dokladoch (základný zúčtovací doklad oddelenia, základný zúčtovací doklad ambulancie) sa neuvádza číslo poisťovne, ale písmená „MÚ“ a pri mene poistenca sa uvedie dátum narodenia. To isté platí pre lekárske predpisy a poukazy.
  • Faktúra musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú tieto prílohy: základné zúčtovacie doklady ambulancie, fotokópia „Dokladu o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti“ vydaného migračným úradom MV SR, záznam z ošetrenia, resp. lekárska správa (predkladá ambulancia, lôžkové oddelenie), lekársky predpis (predkladá lekáreň), lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku (predkladá výdajňa, lekáreň) alebo príkaz na dopravu zo zdravotných dôvodov (predkladá dopravca).
  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví faktúru na fakturačnú adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. IČO: 00151866, DIČ: 2020571520.
  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zasiela faktúru spolu s prílohami na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.
  • V prípade nesprávne vystavenej faktúry, vystaví poskytovateľ na základe žiadosti VšZP opravný doklad k faktúre, ktorý doručí na adresu VšZP. Po prekontrolovaní dokladov VšZP zašle doklady na príslušné centrum podpory, ktoré uhradí poskytovateľom odsúhlasené skutočné náklady za zdravotnú starostlivosť.

Kontakty pre prípadnú konzultáciu ohľadom zdravotnej starostlivosti

poskytovanej cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska:


Migračný úrad MV SR

Pivonková 6

812 72 Bratislava


Tel. kontakt: 02/48 254 104

02/48 254 112, 0908 799 933Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2

851 04 Bratislava


Tel. kontakt: 02/20 824 840